Търсене
Close this search box.

ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА

ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ОНЛАЙН МАГАЗИН HTTP://IMPERIUMEST.EU

Моля, прочетете внимателно тези Общи условия, преди да пазарувате през уебсайта: www.imperiumest.eu.

Настоящият документ е Общи условия за електронен магазин: http://imperiumest.eu, съгласно който “Империум Ест” ЕООД продава и доставя публикуваните в него стоки чрез онлайн магазина http://imperiumest.eu . Тези условия са задължителни за всички клиенти. Клиентите се считат за уведомени и се съгласяват с тях, преди да направят искането за закупуване на стоки от електронния магазин. Приемайки настоящите Общи условия, Клиентите също дават изричното си съгласие за сключване на договор от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите.

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Арт. I. http://imperiumest.eu е уеб сайт за електронна търговия на територията на Република България и Европа, чието публикуване има значението на публична покана за сключване на договор за покупка на стоки от „ Империум Ест” ЕООД . Договорът с Клиента се сключва чрез подаване на оферта от Клиента под формата на поръчка за покупка, направена чрез http://imperiumest.eu, приета и потвърдена от Империум Ест ЕООД по телефон или имейл. Системата автоматично изпраща отговор на клиента относно приемането на заявката и състоянието на поръчката.

Арт. II. (I) Настоящите Общи условия регламентират отношенията между Империум Ест ЕООД, ЕИК BG205865800, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Св. Мария Магдалена” № 4, представлявана от управителя Петя Йорданова, наричана по-нататък Доставчик, и Клиентите (потребители, получатели на услугата) на електронния магазин http://imperiumest.eu.

(II) Клиент, по смисъла на настоящите Общи условия, е всяко физическо или юридическо лице, използващо уебсайта http://imperiumest.eu за закупуване на стоките, предлагани в електронния магазин.

Арт. III. Обект на продажба са стоките, предлагани на уебсайта към момента на изпращане на заявката за покупка от страна на  Клиента, които са отбелязани като налични. Стоките, продавани чрез сайта, са описани в него по видове. Поръчката се извършва чрез щракване върху избраните продукти и поставяне в количката. Записите могат да бъдат проверени и променени по всяко време.

Арт. IV. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Клиентите, предвидени в приложимото законодателство и в настоящите Общи условия.

ІІ.ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА И ПРЕДЛАГАНИТЕ СТОКИ И УСЛУГИ

Арт.V. Информация, предоставена в съответствие с изискванията на Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Име на доставчика: Империум Ест ООД;
 2. Седалище и адрес на управление на Доставчика: Република България, София 1434, Област София, Столична община, жк. „Света Мария Магдалена” № 4, e-mail: [email protected], уебсайт: www.imperiumest.eu;

III. Адрес за упражняване на дейността: Република България, София 1434, област София, Столична община, жк. „Св. Мария Магдалена” № 4;

 1. Данни за кореспонденция: Република България, София 1434, Област София, Столична община, жк. „Св. Мария Магдалена” № 4, e-mail: [email protected], уебсайт: www.imperiumest.eu;
 2. Вписване в публични регистри:

Доставчикът е вписан в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК BG205865800;

 1. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG205865800;

VII. Органи, упражняващи контрол върху дейността на Доставчика:

(I) КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Адрес: София 1592, ул. Проф. Цветан Лазаров 2,

тел. 02 / 91-53-518

факс 02 / 91-53-525

Имейл: [email protected]

Уебсайт: www.cpdp.bg.

(II) КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Адрес: 1000 София, пл. Славейков 4А, 3, 4 и 6 етаж,

тел.: 02/933 05 65

факс: 02/988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Имейл: [email protected]

Уебсайт: www.kzp.bg.

(III) КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Адрес: София 1000, бул. Витоша 18

Телефон: (02) 935 61 13

Факс: (02) 980 73 15

Имейл: [email protected]

Уебсайт: www.cpc.bg.

(IV) РЕГИОНАЛЕН ЗДРАВЕН ИНСПЕКЦИОНЕН СОФИЯ

Адрес: ул. Враня 20, ет. 2

Телефон: 02/813 04 13

Имейл: [email protected]

Уебсайт: www.srzi.bg

VIII. Основни характеристики на предлаганите стоки и / или услуги: характеристиките на предлаганите стоки са посочени на страницата за представяне на всеки продукт;

 1. Цена на стоките или услугите (включително всички данъци и такси): цената на предлаганите стоки е посочена под всяка конкретна позиция. Цената е посочена в български лева с включен ДДС;
 2. Стойност на разходите, свързани с доставката на поръчаните артикули (пощенски и транспортни разходи): разходите за доставка на поръчаните стоки са подробно описани в Раздел VI.
 3. Стойност на използване на средствата за комуникация от разстояние, когато тя се изчислява по начин, различен от посочения в основната тарифа: „Империум Ест” ООД не налага допълнителна стойност на средствата за комуникация от разстояние за сключване на договора;

XII. Условия за плащане, доставка и изпълнение на договора, срок за доставка на поръчаните стоки: същите са описани подробно по-долу в раздели IV, V и VI;

XIII. Период, за който офертата или цената остават в сила: обвързващи и за двете страни са цените, посочени в този електронен магазин към момента на подаване на заявлението;

XIV. Условия, срок и начин за упражняване на правото на отказ от договора, хипотези, при които правото на отказ не е предвидено, са подробно описани в раздел VIII;

 1. Минимална продължителност на договора: в случай на договори за постоянна или периодична доставка на стоки или услуги: Империум Ест ООД не предлага сключване на договори с постоянна или периодична доставка на стоки или услуги.

III.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Права и задължения на клиента:

Арт . VI. (I) Клиентът има право:

* да изследва стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

* да поръчва стоки от електронния магазин http://imperiumest.eu при условията, посочени в настоящите Общи условия.

* да получи поръчаните стоки на посочения от него адрес за доставка след предварително потвърждение по имейл от представител на Империум Ест ООД;

* да получи подробна справка / разписка за направената от него покупка, която трябва да съдържа информация за всички закупени стоки – вид, размер (ако е приложимо), цвят (ако е приложимо), номер; единична стойност на всеки продукт; обща дължима сума; идентификационни данни на компанията доставчик, включително адрес, телефон и други средства за контакт;

* да получава информация за състоянието на собствената си поръчка;

* при доставка на стоките да се получи писмено информацията по чл. 54 от Закона за защита на потребителите.

(II) Клиентът, който има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, също има право на всички други права съгласно Закона за защита на потребителите.

(III) Клиентът няма право да използва сайта за изпращане на материали, чието съдържание е незаконно, невярно, заблуждаващо, заплашващо, подбуждащо, обидно, позорно, клеветническо, нецензурно, порнографско, религиозно или материали които предразполагат към поведение което би било считано за обида или престъпление и може да доведе до гражданска или наказателна отговорност или да наруши по друг начин закона и морала. В случай, че Клиентът не се съобрази с това задължение, той носи пълната отговорност за щетите, причинени на Империум Ест ООД.

Арт . VII. Клиентът носи пълна отговорност за защитата на своето потребителско име и парола, както и за всички действия извършени от него или от трета страна, използваща потребителското име и паролата.

Арт . VIII. Клиентът се задължава:

* да предостави вярна и точна информация за неговото име, фамилия, точен адрес за доставка, телефон за връзка и имейл адрес;

* да заплати цената на поръчаните стоки, посочена в информацията, при генериране и потвърждаване на поръчката;

* да осигури възможност стоките да бъдат получени на посочения адрес за доставка;

* да заплати стойността на транспортните разходи в случаите, когато те са за негова сметка.

Права и задължения на Империум Ест ООД:

Арт . IX Империум Ест ООД има право на:

* да получи в срок всички дължими суми за закупените стоки и тяхната доставка;

* по всяко време и без предизвестие да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени;

* да получи от Клиента следните данни: име (за физически лица – лични и фамилни, за юридически лица и еднолични търговци – име на фирма), адрес, телефон и имейл адрес;

* да изпраща на Клиента, с негово съгласие, по пощата, по телефона, чрез кратки текстови съобщения (sms, e-mail или други форми на съобщения) или чрез други средства за адресирана рекламна информация, относно текущи промоции, специални оферти, нови продукти и всякаква друга информация, свързана с него като Клиент;

* има право да събира и използва информация за своите клиенти, с тяхно съгласие, за да подобри качеството на своите стоки и услуги и да отговори на нуждите на потребителите, както и да проучи удовлетвореността на закупените стоки и качеството на предлаганите услуги;

* по всяко време, без да уведомява Клиента, когато той използва сайта в нарушение на тези условия, както и по преценка на „Империум Ест” ООД, за да прекрати достъпа на потребителя до сайта.

Арт . X. Империум Ест ООД се задължава:

* да прехвърли на Клиента правото на собственост върху поръчаните и заплатени от него стоки;

* да достави на Клиента поръчаните от него стоки в срок и при условията за доставка, публикувани на този уебсайт, настоящите Общи условия и условията за доставка на куриерската компания, на цена, актуална към датата на подаване от поръчката;

IV.ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПОКУПКА

Арт . XI. (I) Клиентът сключва договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от http://imperiumest.eu чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на уебсайта му на адрес http://imperiumest.eu. Настоящите Общи условия са неразделна част от всеки договор за продажба, а приемането им е задължително и необходимо условие за пазаруване чрез електронния магазин на Доставчика.

(II) Съгласно договора за продажба, сключен с Клиента, Доставчикът се задължава да достави и прехвърли собствеността на Клиента върху поръчаните от него стоки чрез интерфейса. Прехвърлянето на риска върху купувача / поръчителя става по времето, когато стоките са предадени от нас на превозвача.

(III) Клиентът заплаща на Доставчика цената на доставените стоки и разходите за доставка на стоките съгласно условията, определени на страницата на http://imperiumest.eu и настоящите Общи условия.

(IV) Доставчикът доставя поръчаните от Клиента стоки в рамките на условията, посочени от Доставчика на уебсайта http://imperiumest.eu, настоящите Общи условия и при условията и реда за доставка до компанията за куриерски услуги.

Арт . XII. (I) Клиентът и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за продажба могат да бъдат направени по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и Закона за електронната търговия.

(II) Предполага се, че електронните изявления, направени от Клиентите на сайта, се правят от лицата посочени в данните, предоставени от Клиента по време на регистрацията, ако Клиентът е въвел съответното име и парола за достъп.

Арт . XIII. (I) Доставчикът и Клиентът сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, декларирани от Клиента, независимо, че са избрани с едно електронно заявление и от един списък на стоки за покупка.

(II) Правата на клиента във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за продажба. Упражняването на права по отношение на доставените стоки не засяга и нямат ефект по отношение на договори за продажба на други стоки. В случай, че клиентът има статут на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на правото на отказ от договора за продажба на определени стоки не засяга договорите за продажба на други стоки, доставени на потребителя.

Арт . XIV. При упражняване на правата по договора за продажба, Клиентът е длъжен да посочи точно и недвусмислено договора и стоките, по отношение на които упражнява правата.

Арт . XV. Клиентът може да плати цената за отделните договори за продажба наведнъж, когато поръчва стоките или тяхната доставка.

Арт . XVI. Покупката на стоки в онлайн магазин е достъпна както за Клиенти – регистрирани Потребители, така и за Клиенти които попълват данните си веднъж за поръчката.

Потребителска регистрация:

Арт . XVII. Регистрацията в този сайт е безплатна и позволява на Клиента да избягва въвеждането на личните си данни при всяка покупка. За да се регистрира на уебсайта http://imperiumest.eu, Клиентът трябва да попълни онлайн формуляра за регистрация. Клиентът е длъжен да предостави пълни и точни данни. В случай на предоставяне на неверни или непълни данни, Империум Ест ООД има право да не достави поръчката, за която не дължи обезщетение на Клиента.

Арт . XVIII. Регистрацията в сайта http://imperiumest.eu се извършва, както следва:

 1. Изберете бутона „Вход и регистрация“;
 2. Въвеждане на лични данни, включително имейл адрес;

III. Въвеждане на данни за доставка;

 1. Ако Клиентът желае, той отбелязва с бутон за потвърждение, че иска да получи фактура, след което въвежда данни за фактура;
 2. С бутон за потвърждение Клиентът се съгласява с настоящите Общи условия и Политиката за поверителност и обработката на лични данни;

VII. Регистрацията завършва с натискане на бутона „Регистрация“.

Арт . XIX. (I) След приключване на процедурата Клиентът ще получи на посочения от него имейл адрес потвърждение за регистрацията, потребителското име и паролата.

(II) Клиентът е длъжен да запази полученото потребителско име и парола и носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват с тях.

(III) В случай на изгубена (забравена) парола, „Империум Ест” ООД изпраща нова парола на електронната поща на Клиента, след надлежно уведомяване от Клиента за необходимостта от това.

Арт.XX. (I) Клиент, който се е регистрирал на сайта на електронен магазин http://imperiumest.eu има право да въведе своя профил чрез паролата и потребителското име, посочени при регистрацията му.

(II) Чрез връзка в менюто си „Редактиране на профил“Клиентът ще може да редактира личните си данни, да промени паролата и адреса си за доставка. Сайтът не позволява промяна на имейл адреса на Клиента. Ако е необходимо да се промени имейл адреса на Клиента, трябва да се направи нова регистрация.

Арт . XXI. (I) Процедурата за сключване на договора е стандартна и преминава през следните етапи:

 1. Клиентът влиза в собствения си акаунт, като въвежда потребителското си име и парола и избира продукта който иска да поръча. В случай че Клиентът не е регистриран на уебсайта на Доставчика, достъпът до продуктовия каталог на Доставчика не се предшества чрез въвеждане на потребителско име и парола.
 2. Чрез натискане на бутона „Купете “продуктът, избран от Клиента, ще се появи в пазарската количка. В него те могат да премахнат тези, които Клиентът отказва.

III. При избора на бутона „Влезнете в количката” Клиентът вижда избраните продукти до момента на пазаруване със снимка, име и номер на продукта, заявено количество, единична цена, обща цена, както и такса за доставка на избраните стоки . След влизане в потребителската количка, Клиентът може да промени количеството на избрания продукт или да го изтрие от количката в случай, че иска да се откаже от избрания продукт.

 1. Преди завършване на поръчката, в случай на промяна на данните за доставка на регистрирания потребител, Клиентът има възможност да направи корекция в данните и да въведе нови, актуални данни.
 2. Приключване на поръчката: Артикулите в пазарската количка все още не са поръчани. Когато Клиентът прецени, че е готов с избора си и всичко, което иска да поръча, е в количката за пазаруване, е необходимо да посочи избрания начин на плащане с бутон за потвърждение. След приключване на поръчката се отваря нов прозорец, в който се визуализират направената от Клиента поръчка и разходите за доставка на избраните артикули.
 3. Процедурата завършва с щракване върху бутона „ИЗПЪЛНИ / ЗАВЪРШИ ПОРЪЧКАТА“.

Арт . XXI (II) Подробни данни от поръчката се получават от Клиента на посочения от него имейл адрес. Системата автоматично генерира номер на поръчка, който се предоставя на имейла, посочен от Клиента, с помощта на който Клиентът може да провери на какъв етап на изпълнение се намира съответната поръчка.

Арт . XXI (III) При посочване от страна на Клиента по време на изпълнение на поръчката за непълен, неточен или грешен адрес или телефонен номер, ще се счита, че същото е невалидно и не възниква задължение за изпълнението му от Империум Ест ООД.

V.ЦЕНА И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Арт . XXII. (I) Чрез дебитна / кредитна карта посредством виртуален POS терминал (онлайн плащане):

а) Банковите карти, с които можете да извършвате онлайн плащания, са с марките Borika, MasterCard и Visa. Трябва да се уверите, че картата ви е отворена за онлайн транзакции.

б) Максималната сума за транзакция е 2 000 (две хиляди ) лева.

в) Сигурността при въвеждане и прехвърляне на данните на картата се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и страницата за плащане на нашата обслужваща банка.

-Автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждане на защитен код (CVV2)

-В допълнение, за да Ви идентифицира като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на нашата обслужваща банка поддържа схемите за удостоверяване на международни картови организации – Veryfied от VISA и MasterCard SecureCode, в случай че сте регистрирани да ги използвате.

г) Данните, които Клиентът трябва да попълни при плащане с карта, са:

– Данни за картата (номер, дата на валидност, 3-цифрен код за сигурност, име на картодържателя)

– Данни за удостоверяване – за вашата идентификация като картодържател, нашият сървър за плащане за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за удостоверяване на международните картови организации – Veryfied от VISA и MasterCard SecureCode. В случай, че сте регистрирани от вашата Издаваща банка в тези схеми за сигурност, на екрана ви ще се появи страница, където трябва да въведете паролата си за удостоверяване.

Империум Ест ООД НЕ събира данни от карти и като търговец няма достъп до тях. Само нашата обслужваща банка има достъп до данните на картата.

д) Валутата на транзакцията (тази, която се въвежда на страницата за плащане при покупка) е Българският лев. При плащане с карта чрез виртуален POS терминал, Клиентът депозира сума, равна на стойността на поръчката, заедно с разходите за доставка на поръчката и едва след потвърждаване на транзакцията на депозита, поръчаните стоки и услуги се доставят.

Ако в рамките на 2 / два дни от получаване на поръчката, цената на поръчаните стоки (съответно частта от цената на поръчаните стоки, която се заплаща по банков път или чрез дебитна / кредитна карта) не е получена на банкова сметка на Доставчика (когато е избрано плащане с дебитна / кредитна карта или чрез банков превод), Поръчката се счита за автоматично анулирана и Доставчикът не дължи изпълнение по нея, без да отговаря за нея.

(2) Чрез наложен платеж ВАЛИДНО САМО ЗА ДОСТАВКА В ИЗБРОЕНИТЕ ДЪРЖАВИ-БЪЛГАРИЯ, ИТАЛИЯ ,СЛОВЕНИЯ ,СЛОВАКИЯ ,УНГАРИЯ , РУМЪНИЯ ,ЧЕХОСЛОВАКИЯ ,ПОЛША ,ХЪРВАТСКА ,ГЪРЦИЯ  (плащане при доставка на стоката): При избор на заплащане на цената при доставка (наложен платеж), Клиентът заплаща дължимата сума на куриера, извършил доставката.

Арт . XXIII. Срокът за изпълнение на поръчката започва от първия работен ден, следващ датата на получаване на дължимата сума по сметката на Империум Ест ООД, а при заплащане на поръчката с наложен платеж – на първия работен ден след получаване на поръчка.

Арт . XXIV. Клиентът избира самостоятелно дали да плати на Доставчика цената на поръчаните стоки преди или по време на доставката.

Намаление на цените, обявени на сайта:

Art. XXV. (I) В случай на намаляване на обявените на сайта цени, промяната се отразява по ясен за Клиента начин, тъй като под конкретните стоки се посочва стара цена, която се зачерква и нова.

(II) В случай на намаляване на цената на дадена стока, освен посочването на старата и новата цена на стоката, сайтът ще посочи условията, при които се извършва намалението на цените и срока, през който стоките се предлагат с намалени цени.

(III) Намалението на цената на стоките не засяга вече сключените договори, т.е. по отношение на стоки, за които е направена поръчка от Клиента и същата е потвърдена от Доставчика на имейл адреса, посочен от Клиента

VI. ДОСТАВКА

Арт . XXVI. Поръчки, направени чрез онлайн магазина на Imperium Est, се обработват до 24 часа и изпращат до 5 (пет) работни дни.

Арт . XXVII. (I) Цената на продуктите не включва сумата за доставка.

* Стоките, поръчани от електронния магазин на Империум Ест ООД, се доставят при условията на доставка, публикувани на този уебсайт, настоящите Общи условия и условията за доставка на куриерската компания и нейния график за обслужване на насело място.

(II) Цената на доставката се заплаща едновременно със заплащането на цената на стоките, поръчани от Клиента.

Арт. XXVIII. Доставчикът има право да достави стоките до посочения адрес за доставка на Клиента или до трето лице, което приема и потвърждава получаването му от името на Клиента и подписва придружаващите документи.

Арт. XXIX. Ако Клиентът не осигури условия за приемане на стоките или не бъде намерен на посочения от него адрес, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави поръчаните стоки.

Арт . XXX. Доставките се извършват през почивните дни и официалните празници, при условие, че графикът на куриерската компания за обслужване на дадено населено място предвижда това.

Арт . XXXI. При получаване на стоките, на Клиента се предоставят и следните документи: оригинална фактура с включен ДДС (по искане на Клиента при извършване на поръчката), разписка, товарителница;

Арт . XXXII. (I) Клиентът трябва да инспектира стоките по време на доставката и доставката от Доставчика чрез куриер и ако стоките не отговарят на поръчката, куриерът съставя специален протокол, в който отбелязва несъответствието, за да уведоми Доставчик незабавно.

(II) Ако Клиентът не уведоми куриера съгласно ал. 1 стоките се считат за одобрени като отговарящи на изискванията, с изключение на скрити дефекти. За клиенти, които имат качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, се прилагат разпоредбите и условията, регламентирани в Закона за защита на потребителите.

(III) В случай на упражняване на правото на отказ от договора за доставка по ал. 1, разходите по връщане на стоките се поемат от Клиента.

 

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Арт . XXXIII. Този договор се прекратява в следните случаи:

* с неговото изпълнение;

* по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

* при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълни задълженията си по него;

* в други случаи, предвидени от закона.

 

VIII. ОТКАЗ, ЖАЛБА И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

А) Отказ на доставени стоки

Арт. XXXIV. Клиент, притежаващ качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да плаща обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в рамките на 14 дни от датата на получаване на стоките. В рамките на горепосочения период Клиентът се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност. Клиентът трябва да върне стоките незабавно и във всеки случай не по-късно от четиринадесет дни от датата на получаване на стоките. Периодът се спазва, ако той изпрати стоките преди изтичането на срока от четиринадесет дни. Козметиката е само в неизползвано състояние, неотворена и взета обратно в оригинална опаковка.

Арт . XXXV. Ако клиент, притежаващ качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, откаже доставените стоки в горепосочения срок, той уведомява Империум Ест ООД и връща стоките с оригиналните им етикети, опаковки и без следи, че стоките са били използвани, без да са повредени или третирани по някакъв начин. Стоките могат да бъдат върнати на следния адрес: София, ж.к.” Света Мария Магдалена”4, 1434г. Разходите за връщане на стоката са за сметка на Клиента. Допълнителна информация относно условията за отказ от договора можете да намерите тук.

Арт . XXXVI. Всички стоки могат да бъдат върнати, с изключение на разпечатаните стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради причини, свързани с хигиената или опазването на здравето, както и във всички други хипотези, посочени в чл. 57 от Закона за защита на потребителите;

Арт . XXXVII. (I) След получаване на върнатите стоки и тяхната проверка, Доставчикът възстановява на Клиента заплатената от него цена, включително разходите за доставка и разходите за връщане при връщане / не по-късно от 14 дни от датата, на която той е бил уведомен за решение на потребителя да се откаже от договора, при условие че върнатите стоки отговарят на изискванията за връщане, посочени в процедурата за връщане. Всеки клиент може да упражни правото си да замени стоката с друг продукт по свой избор, като заплати куриерски услуги в двете посоки.

(II) Доставчикът може да задържи плащането на сумите на Клиента по ал. 1, докато получи стоката или докато Клиентът не представи доказателство, че е изпратил стоката обратно, в зависимост от това кое от двете се е случило по-рано.

(III) Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставка на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлаган от търговеца.

Арт . XXXVIII. (I) За да упражни правата за отказ, потребителят може да използва стандартния формуляр за отказ (Приложение № 1 към настоящите Общи условия), за да попълни и изпрати чрез уебсайта на Доставчика или да заяви недвусмислено по друг начин своето решение за оттегляне от споразумението. В тези случаи Доставчикът изпраща потвърждение за получаване на отказа си.

(II) Доставчикът е длъжен да възстанови получените суми, като използва същите платежни средства, използвани от клиента в първоначалната транзакция,освен ако потребителят не е изразил изричното си съгласие да използва друго платежно средство и при условие, че това не включва разходи за потребителя. При плащане с кредитна/дебитна карта сумата се въстановява по същата платежна карта с която е направено плащането .

Арт . XXXIX. В случай на конфискация на поръчаните стоки от чуждестранната митница, само доставчикът понася произтичащата вреда, освен ако изземването е адекватно чрез официално удостоверение за изземване и представяне на потвърждение за конфискация от компетентния орган

Б) Анулиране на поръчка

Арт . XXXX. (I) В случай, че Клиентът желае да откаже вече направена поръчка, на някой от продуктите в нея или да замени поръчана стока, той трябва да изпрати имейл до Доставчика възможно най-скоро (не по-късно от 6 часа след поръчката) да уведоми Империум Ест ООД. Необходимо е Клиентът да обяви номера на поръчката, за която се иска корекция.

(2) При анулиране на поръчката Империум Ест ООД се задължава да възстанови сумата на Клиента в рамките на 14 дни от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, в случай че е платена преди получаване на поръчката .

В) Оплаквания

Арт . XXXXI. (I) Клиентът има право да претендира в случай на несъответствие на стоката с договореното.

(II) При предявяване на рекламация за стоки, Клиентът може да поиска възстановяване на платената сума, замяна на стоките с друга, съответстваща на уговореното.

(III) Клиентът има право на рекламации, ако дефектите не се дължат на незаконното му поведение и ако няма повреда на стоките, причинена от неправилното й използване.

(IV) Жалбата се подава писмено по електронната поща, като Клиентът посочва предмета на жалбата, предпочитания от него начин за удовлетворяване на жалбата, съответно размера на претендираната сума, банкова сметка, по която трябва да се възстанови платената сума , и адрес и телефон за връзка. При подаване на рекламация Клиентът трябва да приложи документите, на които се основава рекламацията: касова бележка или фактура; Други документи, установяващи иска по основание и размер.

(V) Клиентът трябва да върне стоката, предмет на рекламацията, като я изпрати на адрес: София 1434, ж.к. “Света Мария Магдалена„ 4, Централен склад, Онлайн магазин Империум Ест.

(VI) В рамките на 1 месец от подаване на жалбата и след преглед на върнатите стоки, Доставчикът уведомява Клиента дали ще удовлетвори иска му, а в случай че стоките не бъдат върнати, Доставчикът има право да откаже само на това основание .

(VII) Клиент, който има качествен потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, може да подаде жалба в рамките на две години от доставката на стоките, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието. За Клиент, който няма качеството на потребител, са приложими условията, посочени в Закона за задълженията и договорите.

(VIII) Транспортните разходи за куриер за връщане на стоки, в случай на рекламация, се заплащат от потребителя. В случай на удовлетворение на жалбата, Империум Ест възстановява на потребителя транспортните разходи, които е направил за изпращане на стоките от офиса на куриерската компания / пощата до горепосочения адрес на онлайн магазина Империум Ест, при условие че потребителят е предостави на Империум Ест доказателство за направените разходи. В случай че рекламацията не е удовлетворена, транспортните разходи за изпращане на стоките до Интернет магазина Империум Ест, както и разходите за връщане на стоките обратно на Клиента, са за сметка на Клиента.

IX.АВТОРСКИ ПРАВA

Арт . XXXXII. Съдържанието на сайта – информация, данни, ресурси, услуги, текст, снимки, графики – е собственост на Империум Ест ООД и / или неговите партньори и доставчици и е защитено с авторски права. Никоя част от този сайт не може да бъде възпроизвеждана под каквато и да е форма, за каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на Империум Ест ООД и / или неговите партньори Доставчици. Всяко неразрешено използване на съдържанието ще се тълкува като нарушение на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за търговските марки и Географските Указания и други приложими закони. Новините на този сайт са само за лична информация. Използването им извън този смисъл, като публикуване, възпроизвеждане, всякаква форма на търговска употреба, както и препредаване на трети страни в пълна, частична или преработена форма без знанието и одобрението на „Империум Ест” ООД е забранено.

X. промени и достъп до общите условия

Арт . XXXXIII. (I) Империум Ест ООД си запазва правото да променя едностранно по всяко време уебсайта на електронен магазин http://imperiumest.eu, както и настоящите Общи условия за използването му, като актуализира този документ, както след промяната се актуализира датата на публикуване.

(II) Задължението на Клиента е да се запознае с настоящите условия за използване на сайта и настоящите Общи условия, тъй като те са задължителни за него, както и с Процедурата за връщане и рекламация на продукти, закупени от Империум Ест онлайн магазин.

(III) Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и „Империум Ест” ООД, възникнали във връзка с валидно сключени договори преди промените на Общите условия.

XI. отговорност

Арт . XXXXIV. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в интернет, технически или други обективни причини, включително нареждания на компетентните държавни органи.

Арт . XXXXV. (I) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразени в пропуснати ползи или щети, причинени на Клиента в процеса на използване или неизползване на http://imperiumest.eu и сключване на договори за покупко-продажба с доставчика.

(II) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което http://imperiumest.eu не е достъпен поради непреодолима сила.

Арт . XXXXVI. (I) Доставчикът не носи отговорност, ако в случай на евентуално преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъпа до информация и други подобни последици последват.

(II) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни, настъпили в резултат на фалшива идентификация на трето лице, което се представя на Клиента, ако при обстоятелства може да се прецени, че това лице е Клиент.

Арт . XXXXVII. Доставчикът не носи отговорност, ако Клиентът не е прочел настоящите Общи условия.

Арт . XXXXVIII. Клиентът разбира и приема обстоятелството, че Империум Ест ООД не носи отговорност за каквито и да било смущения или технически проблеми, възпрепятстващи използването на услугите, в резултат на работата на компютърното оборудване и Интернет.

Арт. XXXXIX. “Империум Ест” ООД не носи отговорност за невярна информация, предоставена от производителя относно характеристиките на стоките, предлагани на сайта.

Арт . XXXXX. Уебсайтът може да съдържа връзки към сайтове на трети страни. Империум Ест ООД не носи отговорност за съдържанието, правилата за защита на личната информация и сигурността на такива сайтове. Връзката към чуждестранен сайт не означава, че Империум Ест ООД одобрява сайта и информацията в него или продуктите и услугите, за които се отнася.

XII.други условия

Арт . XXXXXI. Цветовете на стоките, показани на сайта http://imperiumest.eu, зависят от настройките на вашия монитор.

Арт . XXXXXII. (I) Клиентът и Доставчикът са длъжни взаимно да защитават своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, които са станали тяхна собственост, в процеса на изпълнение на договора и на настоящите Общи условия.

(II) Клиентът и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на срока на договора да не публикуват писмена или устна кореспонденция, проведена между тях. Публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или обществени уебсайтове и др. Може да се счита за обществено достояние.

Арт . XXXXXIII. В случай на противоречие между настоящите Общи условия и разпоредби в специален договор между Доставчика и Клиента, разпоредбите на специалния договор се прилагат с приоритет.

Арт . XXXXXIV. Евентуалната невалидност на някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия няма да доведе до невалидност на целия договор.

Арт . XXXXXV. Настоящите Общи условия са в съответствие със Закона за защита на потребителите, Закона за защита на личните данни и приложимото българско законодателство. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Арт . XXXXXVI. Настоящите общи условия влизат в сила на 16.01.2021, изменени на 24.04.2021